Tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés hatálya

Jelen tájékoztató a Közösen a Természetért Alapítvány kezelésében álló következő domainekre vonatkozik:
Közösen a Természetért Alapítvány (továbbiakban: Üzemeltető) aláveti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról:
https://www.katea.hu/tajekoztatok/adatkezeles
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatkezelő és elérhetőségei

 • Név: Közösen a Természetért Alapítvány
 • Székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
 • Nyilvántartási szám: 01-01-0013165
 • Adószám: 19309307-1-41
 • Telefonszám: +36 20 9746415
 • E-mail cím: kozosenatermeszetertalapitvany@gmail.com, info@izeltlabuak.hu
 • Levelezési cím: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
 • Weboldalának címe: https://www.katea.hu
 • Az Alapítvány által üzemeltetett honlapok: https://izeltlabuak.hu, https://info.izeltlabuak.hu, https://www.katea.hu
 • Az Alapítvány adatkezelő felelőse: Károlyi Balázs
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel a kozosenatermeszetertalapitvany@gmail.com email címen fordulhat az Alapítvány adatkezelő felelőséhez.
Az Alapítvány Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeken biztosítja.

Fogalom meghatározások

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 6. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok
 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság");
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ("célhoz kötöttség");
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság");
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság");
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság");
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg").
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására ("elszámoltathatóság").

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Az egyes adatkezelések bemutatása:

 1. Regisztráció
  • Az adatkezelés célja: Az izeltlabuak.hu weboldalon elérhető szolgáltatások biztosítása, felhasználó azonosítás.
  • Az érintettek köre: Az izeltlabuak.hu weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
  • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja adatonként:
   • Személyes adat: felhasználónév
   • Az adatkezelés célja: Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
   • Jogalap: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján
   • Az adat megismerésére jogosult személyek köre: A felhasználónév nyilvános. A szerződés hatálya alá tartozó weboldalon bárki számára elérhető.

   • Személyes adat: jelszó
   • Az adatkezelés célja: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
   • Jogalap: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján Az adat megismerésére jogosult személyek köre: Az Adatkezelő Kuratóriumi tagjai. A jelszó titkosítva kerül eltárolásra az Adatkezelő adatbázisában.

   • Személyes adat: e-mail cím
   • Az adatkezelés célja: Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele, kapcsolattartás.
   • Jogalap: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján Az adat megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő Kuratóriumi tagjai. Felhasználó a profil beállításai oldalán lehetőséget kap arra, hogy az e-mail címét nyilvánosságra hozza. Ha így dönt, akkor az e-mail cím nyilvános adatnak számít. A szerződés hatálya alá tartozó weboldalon bárki számára elérhető.

   Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
  • Az adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig
  • Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás
  • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  • A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
   • Érintett a felhasználónevét és jelszavát a weboldalon maga is megváltoztathatja.
   • E-mail útján a kozosenatermeszetertalapitvany@gmail.com, vagy az info@izeltlabuak.hu e-mail címeken.
 2. Profil beállításai során opcionálisan megadható adatok
  • Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, közösségépítés
  • Az érintettek köre: A izeltlabuak.hu weboldalon regisztrált valamennyi érintett.
  • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
   • Személyes adat: teljes név
   • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján
   • Az adat megismerésére jogosult személyek köre: Az adat megadása nem kötelező. Kitöltése esetén nyilvános, a szerződés hatálya alá tartozó weboldalon bárki számára elérhető.

   • Személyes adat: leírás
    A felhasználó dönt arról, hogy milyen információkat szeretne megosztani magáról.
   • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján
   • Az adat megismerésére jogosult személyek köre: Az adat megadása nem kötelező. Kitöltése esetén nyilvános, a szerződés hatálya alá tartozó weboldalon bárki számára elérhető.

   • Személyes adat: e-mail cím
   • Jogalap: önkéntes hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján
   • Az adat megismerésére jogosult személyek köre: Érintettnek lehetősége van a regisztráció során megadott e-mail címe láthatóságának megváltoztatására. Ha nyilvánossá teszi, akkor a szerződés hatálya alá tartozó weboldalon bárki számára elérhető.
  • Az adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig, illetve amíg érintett az opcionálisan megadható adatait ki nem törli, vagy láthatóságát zártra nem állítja.
  • Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás
  • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  • A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
   • Érintett a felhasználónevét és jelszavát a weboldalon maga is megváltoztathatja.
   • E-mail útján a kozosenatermeszetertalapitvany@gmail.com, vagy az info@izeltlabuak.hu e-mail címeken.
 3. Hírlevél
  • Az adatkezelés célja: az izeltlabuak.hu weboldalon történő változásokról, újdonságokról való tájékoztatás
  • Az érintettek köre: A izeltlabuak.hu weboldalon regisztrált, hírlevélre feliratkozott felhasználók.
  • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
   • Személyes adat: felhasználónév, email cím, teljes név
   • Az adatkezelés célja: Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
   • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.
   • Az adat megismerésére jogosult személyek köre: Az Adatkezelő kuratóriumi tagjai
  • Az adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig, illetve a hírlevélre való feliratkozás nyilatkozat visszavonásáig.
  • Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás
  • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
  • A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
   • Érintett a felhasználónevét és jelszavát a weboldalon maga is megváltoztathatja.
   • E-mail útján a kozosenatermeszetertalapitvany@gmail.com, vagy az info@izeltlabuak.hu e-mail címeken.
  • Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről a weboldalon.
 4. Adománygyűjtés

  Alapítványunk online marketing útján gyűjt adományokat. A támogatásokat banki utalással fogadjuk.
  • Az adatkezelés célja: Az Alapítvány abból a célból kezeli az Adománygyűjtés során megadott adatokat, hogy az Alapítvány részére juttatott adományokat kezelje.
  • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: az adományozó neve és bankszámlaszáma
  • Az adatkezelés jogalapja: Az adományozó személyes adatainak adatkezelési jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adományozó által megadott hozzájárulás. Az adományozás teljesítésével összefüggésben felmerülő adójogi- és számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.
  • Az adatkezelés időtartama: Az adományokkal összefüggő adatkezelésre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adományozás lebonyolítását követően legalább 8 évig kerül sor.
  • Az adat megismerésére jogosult személyek köre: Az érintettek által megadott személyes adatokhoz teljeskörűen az ellenőrzésre jogosult szerveken kívül csak a Kuratórium, valamint adatfeldolgozó férhetnek hozzá, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében.
 5. Google Analytics
  • Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezeléséről további információkat a következő oldalon olvashat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.
  • Az adatkezelés célja: A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.
  • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.
  • Az adatkezelés időtartama: A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.
  • Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy elemezze a honlapja felhasználók általi használatát.
  • Jogérvényesítés: Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat gyűjtsön, a a weboldal láblécében lévő "Süti beállítások" linkre nyomva megnyíló beállításokkal kikapcsolhatja az analitikai sütik használatát. Kikapcsolt állapotban a Google Analytics mérőkódja nem fut le a böngészőjében a szóban forgó weboldalra.
  • További információkat a sütik kezeléséről a Cookie tájékoztató oldalon érhet el.
 6. A Felhasználótól eltérő, más személy határozóként való megadása
  • Az izeltlabuak.hu weboldalon a határozói jogkörrel rendelkező Felhasználók beállíthatnak más személyt egy találat határozójának.
  • Az érintettek köre: Az izeltlabuak.hu weboldalon határozóként megadott, a weboldalon regisztrált, vagy nem regisztált személyek.
  • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja adatonként:
   • Személyes adat: Felhasználónév, vagy teljes név
   • Az adatkezelés célja: A határozást adó személy elismerése, a határozás megbízhatóságának igazolása, a határozás ellenőrizhetősége, módosíthatósága, a határozás tudományos kutatások végrehajtásához való felhasználhatóságának biztosítása.
   • Jogalap: A jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján.
   • Az adat megismerésére jogosult személyek köre: A megadott felhasználónév, vagy teljes név nyilvános. A szerződés hatálya alá tartozó weboldalon bárki számára elérhető.

   A felhasználónév esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Adatfeldolgozók (akik az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót vehet igénybe.

Egyes adatfeldolgozók:

 1. Tárhelyszolgáltató (izeltlabuak.hu)
  • Név: DigitalOcean Inc.
  • Székhely: New York, 101 6th Ave
  • Weboldal: https://www.digitalocean.com/about
 2. Tárhelyszolgáltató (izeltlabuak.hu, info.izeltlabuak.hu, katea.hu)
  • Név: GitLab Inc.
  • Székhely: https://about.gitlab.com/company/visiting/
  • Weboldal: https://about.gitlab.com/
 3. Könyvelés
  • Név: Rákné Nyíri Andrea egyéni vállalkozó
  • Elérhetőség: 2151 Fót Kosztolányi D. u. 49.

Domain-szolgáltató

Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest,
Victor Hugo utca 18-22.
https://www.websupport.hu/

Cookie-k (sütik) kezelése

A sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztató a Cookie tájékoztató oldalon érhető el.

Közösségi oldalak

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Meta/Twitter/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 • Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Meta/Twitter/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és "lájkolta" a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
 • Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", követése, népszerűsítése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, az alapdatokban megadott e-mail címen kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Meta-n stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

 1. A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 2. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 3. A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 4. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 6. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 7. A tiltakozáshoz való jog: A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 10. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
 6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
 7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
 8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

 1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
 2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni
 3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
 4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
 5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

Informatikai védelem

 1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
 2. A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
 3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
 4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
 5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)(2016. április 27.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a);
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.