Tájékoztatók

Regisztrált felhasználókra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Közösen a Természetért Alapítvány (székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7., nyilvántartási szám: 01-01-0013165, adószám: 19309307-1-41, képviseli: Károlyi Balázs, a kuratórium elnöke) (a továbbiakban: Alapítvány) és az Alapítvány üzemeltetésében álló izeltlabuak.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) regisztrált Felhasználó jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.
A Felhasználó, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://www.katea.hu/tajekoztatok/aszf-izeltlabuak-hu címen.
A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát. A megváltozott feltételek a fent említett címen történő közzététel napján lépnek érvénybe.
A szerződés nyelve magyar.

Felek megjelölése

 1. A Weboldal üzemeltetője
  • Név: Közösen a Természetért Alapítvány
  • Székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
  • Nyilvántartási szám: 01-01-0013165
  • Adószám: 19309307-1-41
  • Telefonszám: +36 20 9746415
  • E-mail cím: kozosenatermeszetertalapitvany@gmail.com, info@izeltlabuak.hu
  • Levelezési cím: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
  • Weboldalának címe: https://www.katea.hu
  • Az Alapítvány által üzemeltetett honlapok: https://izeltlabuak.hu, https://info.izeltlabuak.hu, https://www.katea.hu
  Az Alapítvány Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeken biztosítja.
 2. Felhasználó
  A Weboldalon regisztrált valamennyi természetes és jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany.
 3. Szerződő felek
  Az Alapítvány és a Felhasználó együttesen Szerződő felek.

Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:
 1. Szolgáltató
  A szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A Weboldal üzemeltetője.
 2. Felhasználó
  Jelen ÁSZF-ben Felhasználó alatt értjük a Weboldalon regisztrált valamennyi természetes és jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany. A Felhasználó kifejezés használatakor minden esetben regisztrált Felhasználóra gondolunk, még ha a regisztrált jelzést külön nem is említjük.
 3. Látogató
  A Weboldalra érkező személy. Függetlenül attól, hogy a weboldalt a látogatás időpontjában regisztrált felhasználóval bejelentkezve használja-e, vagy nem.

Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte és hatálya

Felhasználó elismeri, hogy a Weboldal regisztrált felhasználóként való használatának feltétele az ÁSZF elfogadása és betartása. Felhasználó regisztráció során a Weboldalon található űrlapon elhelyezett jelölő négyzet kiválasztásával fogadhatja el az Általános Szerződési Feltételeket. Az elfogadás során nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja.
A Felhasználó, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit. Ennek során a szerződés elektronikus úton jön létre a felek között.
Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásra terjednek ki: a Weboldal regisztrált Felhasználóként való használata, amely magában foglalja az ízeltlábúakkal kapcsolatos adatrögzítés lehetőségét Felhasználó számára.
Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatás vonatkozásában, az ezen szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

Adatkezelés, adatbiztonság

Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A szerződés megszűnése és megszüntetése

Felhasználó kérheti felhasználói profiljának törlését a Szolgáltató által megadott e-mail címek valamelyikén.
Felhasználó kezdményezheti a szerződés felmondását a Szolgáltató által megadott e-mail címek valamelyikén. Ez a Felhasználói profil megszűnésével jár.
Felhasználói kérésre Szolgáltató a felhasználói profilt köteles 1 hónapon belül megszüntetni.
Szolgáltató megszüntetheti a Szerződést a következő esetekben:
 • ha a Szolgáltató megállapítja, hogy Felhasználó az ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeit megszegi.
 • a Szolgáltatótól már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis major, betegség, stb.).
Szolgáltató nem köteles a megszüntetést megindokolni, vagy részletezni.

A regisztrált Felhasználó

 • Jogosulttá válik a weboldal regisztrált felhasználók számára nyújtott szolgáltatásainak igénybevételére, úgymint az ízeltlábúakkal kapcsolatos adatrögzítés; saját találatainak szerkesztése, törlése, találataira vonatkozó egyéb műveletek elvégzése; valamint a weboldal által regisztrált felhasználók számára nyújtott egyéb műveleteket is eléri.
 • A regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • Köteles haladéktalanul e-mailben értesíteni a Szolgáltatót a regisztrációkor közölt e-mail címében bekövetkező változásokról. Az e-mail cím az elsődleges kommunikációs felület.
 • Profil adatait a Weboldalon módosíthatja, vagy azok módosítását a Szolgáltatótól e-mailben kérheti.
 • Kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a többi Felhasználó, Látogató és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
 • A Weboldal használata során maradéktalanul tiszteletben tartja a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályait.
 • Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult minden olyan tartalom és egyéb információ, adat törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba ütközik. A hatályos jogszabályokat megsértő Felhasználó regisztrációját és hozzáférési jogait az Szolgáltató külön indoklás és előzetes értesítés nélkül szüneteltetheti, vagy véglegesen megszüntetheti.
 • Vállalja, hogy adatrögzítései nem járhatnak környezetkárosító tevékenységgel. Köteles betartani a természetvédelmi jogszabályokat.
 • Vállalja, hogy teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amelyet a rendszeren belül elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, személyes üzeneteket. Minden rögzített adat felhasználására jogosult, valamint a rögzített fényképeket és adatokat is köteles a profiljához tartozó, képekre és találati adatokra vonatkozó felhasználási feltételek szerint felhasználni és közzétenni.
 • Tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó által rögzített adatokban esetlegesen bekövetkezett adatvesztésekért.
 • Beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítja minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered (pl. más által készített kép, vagy szerzői jogvédett kép sajátként való feltüntetése), ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, amely bármely igényből, hiányból, kárból, perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.
 • Az adatrögzítés során a Szolgáltató számára megadja ezen adatokra vonatkozó megjelenítés és archiválás jogát.
 • Vállalja, hogy találati adatait és képeit Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldalakon, promóciós anyagaiban és közösségi platformain felhasználási feltételektől függetlenül jogdíjmentesen megjelenítheti akár az eredeti, akár szerkesztett formában. Beleértve azt az esetet is, ha Felhasználó képeire minden jogát fenntartotta, azaz képei felhasználását csak a saját beleegyezésével engedélyezte.
 • Tudomásul veszi, hogy az általa rögzített észlelési adatokra és képekre az alapértelmezett CC BY 4.0 licensz vonatkozik. Felhasználó ettől eltérhet, az ettől eltérő licenszt a beállításai oldalán adhatja meg.
 • Tudomásul veszi, hogy az oldal nevében nem járhat el. Ennek a látszatát sem keltheti. Más felhasználótól személyes adatokat nem kérhet el. Ez a határozói jogkörrel rendelkező Felhasználókra is érvényes.
 • Köteles betartani az Etikai Kódexben foglaltakat.
 • Vállalja, hogy neve, vagy felhasználóneve határozások során külön beleegyezése nélkül megjelölhető.

A Szolgáltató

 • A tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli.
 • Kizár minden felelősséget a Felhasználó által a Weboldalon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért és megbízhatóságáért.
 • Nem vállal felelősséget a rendszer működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.
 • A weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.
 • Nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.
 • Fenntartja a jogot arra, hogy az átlagostól messze elmaradó illetve feltöltési feltételeknek nem megfelelő képeket törölje, valamint a korábban említett, jogszabályba ütköző képeket törölje.
 • Fenntartja a jogot arra, hogy a nem megfelelően rögzített találati adatok korrigálását elvégezze. Például, ha egy észlelési adat képenként kölön találatként került rögzítésre, akkor Szolgáltató a külön találatokat összevonhatja egy találattá. A külön képeket ehhez a találathoz rendelheti. Másik példa, hogy ha egy felhasználó egy találathoz különböző fajok képeit rögzít, akkor ezt a találatot külön találatokra bonthatja.

Záró rendelkezés

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt és egyéb releváns jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Budapest, 2022.03.01