Tájékoztatók

Adomány felajánlására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Általános rendelkezések

A Közösen a Természetért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) célja természeti értékeink védelme, az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolat kialakítása. A biológiai sokféleség kutatása és ismertetése. A biodiverzitás fontosságára való figyelemfelhívás, visszaállításban való közreműködés. A közösségi adatgyűjtés gyakorlása és népszerűsítése. Az izeltlabuak.hu weboldal üzemeltetése és fejlesztése.
A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Közösen a Természetért Alapítvány (székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7., nyilvántartási szám: 01-01-0013165, adószám: 19309307-1-41, képviseli: Károlyi Balázs, a kuratórium elnöke) (a továbbiakban: Alapítvány) részére nyújtott adományozás feltételeit, valamint az Alapítvány és az Adományozó jogait és kötelezettségeit. Jelen ÁSZF az Alapítvány Üzemeltetése alatt álló weboldalakon (a továbbiakban: Weboldalak) működő adománygyűjtésre vonatkozik.
Az Alapítvány Üzemeltetése alatt álló weboldalak:
 • izeltlabuak.hu
 • info.izeltlabuak.hu
 • katea.hu
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://www.katea.hu/tajekoztatok/aszf-tamogatok címen.
Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. A megváltozott feltételek a fent említett címen történő közzététel napján lépnek érvénybe.
A támogatási szerződés nyelve magyar.

Felek megjelölése

 1. A Weboldalak üzemeltetője
  • Név: Közösen a Természetért Alapítvány
  • Székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
  • Nyilvántartási szám: 01-01-0013165
  • Adószám: 19309307-1-41
  • Telefonszám: +36 20 9746415
  • E-mail cím: kozosenatermeszetertalapitvany@gmail.com, info@izeltlabuak.hu
  • Levelezési cím: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
  • Weboldalának címe: https://www.katea.hu
  • Az Alapítvány által üzemeltetett honlapok: https://izeltlabuak.hu, https://info.izeltlabuak.hu, https://www.katea.hu
  Az Alapítvány Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeken biztosítja.
 2. Adományozó
  Az a természetes személy, illetve jogi személy, aki az ÁSZF hatályába tartozó Weboldalakon az Alapítvány céljának elérése érdekében adományt nyújt.
 3. Szerződő felek
  Az Alapítvány és az Adományozó együttesen Szerződő felek.

Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:
 1. Alapítvány
  Közösen a Természetért Alapítvány (székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7., nyilvántartási szám: 01-01-0013165, adószám: 19309307-1-41, képviseli: Károlyi Balázs, a kuratórium elnöke), a izeltlabuak.hu, info.izeltlabuak.hu és a katea.hu weboldalak üzemeltetője.
 2. Adomány vagy adományozás/támogatás
  Az Adományozó által az Alapítvány számára, az Alapítvány céljának elérése érdekében, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben/tárgyi eszközben/egyéb szolgáltatás formájában nyújtott támogatás, amely pénzeszköz esetében a honlapon feltüntetettek szerint bankkártyás, vagy banki átutalás formájában történhet.
 3. Adományozó
  Az a természetes személy, vagy jogi személy, aki az Alapítvány számára az Alapítvány céljának elérése érdekében, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben/tárgyi eszközben/egyéb szolgáltatás formájában támogatást nyújt, illetőleg aki elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.
 4. Adománygyűjtés típusok
  A honlapon két Adománygyűjtési típust különböztetünk meg: pénzadomány, illetve szolgáltatás vagy tárgyi eszköz típusú adomány. A pénzadományozás történhet bankkártyás fizetéssel, vagy banki átutalással.
 5. Nem pénzbeli támogatás
  Vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetve vagyoni értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen, teljesen vagy részben ingyenesen történő átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása.
 6. Banki átutalással, vagy bankkártyával történő adományozás
  Az adományozás során használt fizetési mód.

Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte és hatálya

A támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek valamelyike útján az Alapítvány részére pénzbeli/nem pénzbeli támogatást juttat az Alapítvány által fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében.
A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.
Az Adományozó azzal, hogy banki utalással adományt juttat az Alapítvány részére, jelen ÁSZF-et elfogadja.
Az Adományozó részéről történő adomány juttatásával és az ÁSZF elfogadásával létrejön az Adományozó és az Alapítvány között a támogatási szerződés. Az Adományozó saját maga, önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy juttat-e adományt az Alapítvány részére, illetőleg önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy amennyiben adományt juttat, úgy azt mikor, milyen módon, milyen rendszerességgel és milyen összegben teszi.
Ugyanazon Szerződő felek közötti újabb fentiek szerinti egyszeri adományozás újabb egyedi szerződés létrejöttét jelenti.
A támogatási szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.

Fizetési módok

Bankkártyás fizetés az Adjukossze.hu által biztosított szolgálttatás keretében valósul meg. A fizetéshez a SimplePay szolgáltatása használható. A Bankkártyás fizetésre vonatkozó ÁSZ és Adatkezelési tájékoztató az Adjukossze.hu által biztosított, beágyazott fizetési felületen érhető el.
Az adományozás megvalósulhat banki átutalással is, az alábbi számlaszámra történő utalással:
 • A Kedvezményezett neve: Közösen a Természetért Alapítvány
 • A Kedvezményezett pénzforgalmi forint alapú számlaszáma: 16200230-10038790
 • Bank: MagNet Bank
 • Közlemény: Adomány
Az Alapítvány minden típusú befizetés esetén az Adományozó részére a hatályos jogszabályok szerint állítja ki a támogatási igazolást, vagy számlát, amennyiben az Adományozó ezt kéri.
Amennyiben Adományozó jogi személy, kérjük támogatás előtt keressen meg minket az Alapítvány alapadataiban megadott e-mail címen egyeztetés céljából.

Adatkezelés, adatbiztonság

Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése

Egyszeri, valamint alkalmi támogatás esetén támogatási szerződés annak teljesítésével megszűnik.
Rendszeresen nyújtott támogatás esetén a Szerződő felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést Adományozó bármikor, azonnali hatállyal és indokolás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve, a rendszeres átutalási megbízás bankjánál történő megszakításával. A már teljesített támogatás tekintetében az Adományozót elállási jog nem illeti meg.

Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról

Adományozó a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

Záró rendelkezés

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt és egyéb releváns jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Budapest, 2022.03.01